DGVLમાં વિધુત સહાયકની ભરતી
2016-04-15 21:40:42

દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની લી.માં વિધુતસહાયક ની 33 જગ્યાઓ ભરવા માટેની ઓનલાઇન અરજી મંગાવવવા માં આવે છે
લાયકાત: B.E/B.Tech. (Electronic)
ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા. ૩૦/૦૪/૧૬
વધુ માહિતી
http://goo.gl/TajG5Y

ઓનલાઈન અરજી માટે 
http://goo.gl/8fXIom


No comments:

Post a Comment